Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 16/08/2017

Unieważnienie czynności – „Budowa III kwatery na składowisku odpadów w Gliwicach przy  ul. Rybnickiej” dla wykonania  części zamówienia nr 1- Niwelacja , konstrukcja składowiska.

  • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru  oferty najkorzystniejszej, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz ponownym  poinformowaniu wykonawców stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 Ustawy PZP  wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny, a w szczególności dla kryterium dotyczącym  innowacyjności projektowej i produktowej  dla wykonania części zamówienia nr 1 – Niwelacja , konstrukcja składowiska , na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 sierpnia 2017r. , wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 1577/2017(PDF)

2019-02-21T09:15:44+00:00