Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF)

 • Zał. Nr 1 – Formularz oferty (DOC)

 • Zał. Nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków (DOC)

 • Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC)

 • Zał. Nr 4 – Wykaz podstawowego sprzętu (DOC)

 • Zał. Nr 4a – Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (DOC)

 • Zał. Nr 5 – Wykaz dostaw (DOC)

 • Zał. Nr 6 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOC)

 • Zał. Nr 7 – Protokół z dostawy paliwa (DOC)

 • Wzór umowy (PDF)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargowych (PDF)

2019-02-21T09:20:46+00:00