Przetarg na remont silnika jednostki kogeneracyjnej 01/08/2018

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Silnika Jednostki kogeneracyjnej Typu  HE-KEC-365/456-MG365-B.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)
Informacja zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF)
Informacja dla Wszystkich Wykonawców postępowania o modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ i załączników (PDF)

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  poprzez zmianę zapisu w Rozdz. III  ust. 3

W SIWZ jest :

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Gwarancja obejmuje bezpłatny serwis, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania  agregatu kogeneracyjnego. W przypadku gdy nie jest naprawa na miejscu, Wykonawca dokona  odbioru i dostarczenia naprawionego agregatu na własny koszt.

w SIWZ powinno być:

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

–  Gwarancja obejmuje naprawę gwarancyjną w miejscu użytkowania agregatu.W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa na miejscu, Wykonawca dokona  odbioru i dostarczenia naprawionego agregatu na własny koszt.

SIWZ – zmiana z dnia 03.08.2018r.- tekst jednolity (PDF)

W związku ze zmianą ogłoszenia oraz SIWZ Zamawiający  dokonał zmiany wzoru umowy w paragrafie 14 ust. 2

Wzór umowy – zmiana z dnia 03.08.2018r. – tekst jednolity(PDF)

Zamawiający załącza poprawiony druk formularza oferty na zał. nr 1  – zmian dot.   pkt 4 lit. f  – gwarancja jakości na całość usługi

Zał. nr 1 – Poprawiony formularz oferty(DOC)

Zamawiający  dokonał zmiany  ogłoszenia o zamówienie  oraz SIWZ poprzez dodanie  zapisu w Rozdz. X ust. 1  pkt 5  SIWZ  o treści  ” Oferta musi zawierać:   pkt 5) Oświadczenie   o wypełnieniu obowiązku informacyjnego  na załączniku nr 8 do SIWZ oraz zamieszcza podpisany  zał nr 7 – klauzula informacyjna.

 • SIWZ – zmiana z dnia 01.08.2018 r. – tekst jednolity (PDF)

 • SIWZ (PDF)

 • Zał. nr 1 – Formularz Oferty (DOC)

 • Zał. nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC)

 • Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOC)

 • Zał. nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOC)

 • Zał. nr 4a – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby (DOC)

 • Zał. nr 5 – Wykaz usług (DOC)

 • Zał. nr 6 – Informacje o przynależności do grupy kapitałowej (DOC)

 • Zał. nr 7 – Klauzula informacyjna (uzupełniona podpisem) (PDF)

 • Zał. nr 8 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego (PDF)

 • Zał. – Harmonogram prac serwisowych (PDF)

 • Zał. – Wzór umowy (PDF)

2019-02-21T10:01:47+00:00