Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 14/11/2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: ” Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”  nr referencyjny zamówienia 341/3/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- CZĘŚĆ ZAM. NR 1 – ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE (PDF)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – CZEŚĆ ZAM. NR 2 – ROBOTY ELEKTRYCZNE (PDF)

 

 Informacje z otwarcia ofert w dniu 29.11.2018r.

〉 Odpowiedź na zapytanie oferenta – 27.11.2018 r.

〉 Odpowiedź na zapytanie oferenta

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

zał. nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty

zał. nr 2 do SIWZ- wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ – wzór ośwaidczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SIWZ – wzór wykazu niezbędnego do wykonania zadania sprzętu i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca

zał. nr 5 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

zał. nr 6 do SIWZ – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 7 do SIWZ – wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu udostępniającego zasoby

zał. nr 8 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

Wzór umowy – zał. nr 10 do SIWZ (PDF)

Klauzula informacyjna – zał. nr 1 do umowy (PDF)

  Dokumentacja techniczna dla części zamówienia nr 1 – Roboty budowlane i instalacyjne

  Dokumentacja techniczna dla części zamówienia nr 2 – Roboty elektryczne

 

 

2019-02-21T10:02:06+00:00