Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 15/04/2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: ” Regulacja Gospodarki  Wodno-Ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”  nr referencyjny zamówienia 341/2/2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

zał. nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty

zał. nr 2 do SIWZ- wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SIWZ – wzór wykazu niezbędnego do wykonania zadania sprzętu i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca

zał. nr 5 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

zał. nr 6 do SIWZ – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 7 do SIWZ – wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu udostępniającego zasoby

zał. nr 8 do SIWZ – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego

 

Wzór umowy – zał. nr 10 do SIWZ (PDF)

Klauzula informacyjna – zał. nr 1 do umowy (PDF)

Dokumentacja techniczna dla części zmówienia numer 1 i 2 (PDF)

2019-04-15T21:28:17+00:00