Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/05/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/2/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Regulację gospodarki wodno-ściekowej na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”   część zamówienia nr 1 – Roboty instalacyjne, część zamówienia nr 2- Roboty budowlane + towarzyszące.

 

część zam. nr 1 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

część zam. nr 2- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-05-21T14:42:26+00:00