Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku” (PDF)

Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 21 listopada 2019 r. (PDF)

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 listopada 2019 r. (PDF)

 

Odpowiedź z 21 listopada 2019 r. na zapytanie oferenta (PDF)

Zawiadomienie o modyfikacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i o zmianie terminu składania ofert z 21 listopada 2019 r. – modyfikacja nr 2 (PDF)

zmodyfikowany zał. nr 1 do formularza ofertowego (DOC)

zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych dostaw (DOC)

zmodyfikowany zał. nr 8 do SIWZ – wzór umowy (PDF)

 

Zawiadomienie o modyfikacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja nr 1 (PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

zał. nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty (DOC)

zał. nr 1 do formularza ofertowego (DOC)

zał. nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC)

zał. nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu (DOC)

zał. nr 4 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych dostaw (DOC)

zał. nr 5 do SIWZ – wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu (DOC)

zał. nr 6 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOC)

zał. nr 7 do SIWZ – oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego (DOC)

zał. nr 8 do SIWZ – wzór umowy (PDF)

zał. nr 1 do wzoru umowy – protokół odbioru końcowego dostawy bez uwag/z uwagami (DOC)

zał. do wzoru umowy – klauzula informacyjna (PDF)

2019-12-04T10:52:46+00:00