Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u […]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (PDF)

Modyfikacja ogłoszenia o przetargu z 7 stycznia 2020 r. (PDF)

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10 stycznia 2020 r. (PDF)

 

Odpowiedź z 7 stycznia 2020 r. na zapytanie Oferenta (PDF)

Zawiadomienie o modyfikacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmianie terminu składania ofert z 7 stycznia 2020 r. (PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

zał. nr 1 – do SIWZ wzór formularza oferty (DOC)

zał. nr 2 – do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (DOC)

zał. nr 3 – do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOC)

zał. nr 4 – do SIWZ wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu udostepniającego zasoby (DOC)

zał. nr 5 – do SIWZ informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOC)

zał. nr 6 – do SIWZ oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego (DOC)

zał. nr 7 – wzór umowy (PDF)

zał. nr 8 – do SIWZ wzór wykazu wykonanych usług (DOC)

zał. nr 9 – do SIWZ wzór wykazu potencjału technicznego (DOC)

zał. nr 10 – do SIWZ wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (DOC)

Klauzula informacyjna (PDF)

 

2020-01-10T12:22:33+00:00