Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego kompaktora przeznaczonego do pracy na składowisku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego kompaktora przeznaczonego do pracy na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. (PDF)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 czerwca 2020 r. (PDF)

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.06.2020r.(PDF)

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 4.06.2020r.(PDF)

Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (PDF)

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.05.2020r.(PDF)

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.05.2020r.(PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

zał. nr 1 – do SIWZ wzór formularza oferty (DOC)

         zał. nr 1 – do formularza ofertowego – opis przedmiotu zamówienia (PDF) (Modyfikacja nr 1 – 20.05.2020r.)

zał. nr 2 – do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy (DOC)

zał. nr 3 – do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)

zał. nr 4 – do SIWZ wzór umowy (PDF) (Modyfikacja nr 1 – 20.05.2020r.)

         zał. nr 1 – do wzoru umowy – protokół odbioru końcowego (DOC)

zał. nr 5 – do SIWZ wzór wykazu dostaw (DOC)

zał. nr 6 – do SIWZ wzór zobowiązania innego podmiotu (DOC)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) (ZIP)

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 4 (PDF)

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 3 (PDF)

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2 (PDF)

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 1 (PDF)

2020-06-19T15:47:18+00:00