BIP2020-07-08T15:47:18+00:00

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

Adres siedziby spółki
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36

Adres składowiska
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka

NIP 
6312397074

Regon 
278165760

KRS
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców po numerem 0000195957. Rejestracja Spółki nastąpiła dnia 19.02.2004r. Spółka powstała zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z dnia 12.12.2003r. Repertorium A nr 6957/2003 i do dnia rejestracji prowadziła działalność jako Spółka w organizacji.
W dniu 19.01.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 19.01.2018r. – repertorium A nr 363/2018

Nr rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
30 8457 0008 2008 0010 0055 0001

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 23 924 000,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 47 848 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Godziny załatwiania spraw
Godziny załatwiania spraw w Dyrekcji przy ul. Zwycięstwa 36 w Gliwicach : 
od poniedziałku do piątku 08.00 – 15.00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na składowisku jest czynny w godzinach : 
od poniedziałku do piątku od 7.00- 17.00
w soboty od 7.00- 13.00
Składowisko odpadów czynnej jest w godzinanch : 
od poniedziałku do piątku od 6.00- 18.00
w soboty od 6.00- 14.00
w niedziele i święta składowisko jest nieczynne.

Kontakt

Sekretariat 
tel.:+48 323 316 199
fax.:+48 322 316 212
e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl

Księgowość
tel.: +48 322 308 573
e-mail: ksiegowosc@skladowiskogliwice.pl

Składowisko odpadów – waga
ul. Rybnicka
44-100 Gliwice
tel. kom.: +48 668 136 080

strona www – www.skladowiskogliwice.pl

Dane GPS:
N: 50o 15`36,93
E: 18o 39`58,99

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 19.01.2018r., Repertorium A nr 363/2018. W dniu 19.01.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej.
 • Przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych oraz:
 • wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195957
 •  wpisu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, Nr REGON 278165760
 • decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 631-23-97-074

Rada Miejska w Gliwicach uchwałą Nr XIV/244/2003 z dnia 01 grudnia 2003r., w oparciu o art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. f, lit. g, lit.h ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 oraz art.22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( DzU. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm.) utworzyła Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Gliwice, należących do zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest eksploatacja i prowadzenie miejskiego składowiska odpadów, unieszkodliwianie nieczystości oraz produkcja energii elektrycznej. Obszar działania spółki formalnie obejmuje Gminę Gliwice.

Przedmiot działalności Spółki został określony w Akcie Założycielskim Spółki z dnia 19 grudnia 2003r. – repertorium A nr 6957/2003.

W dniu 19.01.2018r.odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp.z o.o. w Gliwicach na którym podjęte zostały uchwały nr 1/2018 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia nowego brzmienia aktu założycielskiego Spółki.

Uchwały zostały zaprotokołowane w formie notarialnej – Akt notarialny z dnia 19.01.2018r. – repertorium A nr 363/2018

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
2) PKD 01.19.Z Pozostałe rolne inne niż wieloletnie,
3) PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,
4) PKD 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
5) PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin,
6) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
7) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,
8) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
9) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
10) PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
11) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
12) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13) PKD 16.10.Z Produkcja wyborów tartacznych,
14) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
15) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
16) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
18) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
19) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
20) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
21) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
22) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
23) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
24) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
25) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
26) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
27) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
28) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
29) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
30) PKD 43.31.Z Tynkowanie,
31) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
32) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
33) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
34) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
35) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
36) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
38) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
39) PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczny kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
40) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
41) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
42) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Jeżeli do prowadzenia działalności konieczna jest koncesja lub pozwolenie Spółka rozpocznie działalność po otrzymaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.

Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w 100% własnością Gminy Gliwice.

Prezes Zarządu
Magdalena Budny

Prokurent, Kierownik Składowiska
Andrzej Kański

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Marcinów
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Kuczera
Członek Rady Nadzorczej- Ryszard Turczyniak


Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 roku.

Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.

§ 20

  1. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.
  1. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
  1. 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
  1. 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, a także inni pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
  1. 5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, winien on być uzupełniony w obowiązującym trybie w terminie jednego miesiąca.
  1. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.

§ 21

  1. 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
  1. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
  1. 3. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22

  1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:
  1. 1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki.
  1. 2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia strat.
  1. 3. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w pkt. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników.
  1. 4. Stawianie wniosków do Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
  1. 5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki.
  1. 6. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu oraz wykonywanie wobec niego innych czynności związanych z przedmiotowymi umowami.
  1. 7. Opiniowanie wszelkich spraw finansowych i inwestycyjnych spółki kierowanych na obrady zgromadzenia wspólników.
  1. 8. O zamiarze odwołania Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Zgromadzenie Wspólników co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.
  1. 9. Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.
  1. 10. Określanie szczegółowych celów zarządczych dla Prezesa Zarządu, a także ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
  1. 11. Ustalanie wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki), w oparciu o poziom realizacji celów zarządczych.

§ 23

  1. 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady . Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 (czternaście ) dni od daty złożenia wniosku.
  1. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej dwóch członków Rady.
  1. 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
  1. 4. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru samodzielnie.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.

Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.

§ 24

  1. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
  1. 2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
  1. 3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki, z tym że pierwszego Prezesa powołuje Zgromadzenie Wspólników.
  1. 4. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
  1. 5. Mandat Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  1. 6. Prezes Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
  1. 7. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierana z Prezesem Zarządu przewiduje co najmniej:
  1. a) czas obowiązywania umowy nie dłuższy niż czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
  1. b) obowiązek świadczenia osobistego przez Prezesa Zarządu , bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
  1. c) możliwość wypowiedzenia przez Strony umowy, z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
  1. d) postanowienie przewidujące, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  1. e) obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji.

§ 25

  1. 1. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego aktu, regulaminem Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
  1. 2. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  1. 3. Prokury udziela i odwołuje Zarząd Spółki.
  1. 4. Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności:
  1. a) nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do podjęcia takich czynności, których wartość przekracza 25.000,00 EUR,
  1. b) nabyciem innego przedsiębiorstwa, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  1. c) nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych,
  1. d) zawarciem umowy o zarządzanie spółką.
  1. 5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać, w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:
  1. a) zakupem środków trwałych lub podjęciem działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich wartość przekracza 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) każdorazowo,
  1. b) udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich ponad 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
  1. c) zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielanie przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego,
  1. d) rozpoczęciem działalności w nowych branżach, zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro) rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
  1. e) istotną zmianą dotyczącą struktury prowadzonego przedsiębiorstwa, świadczonych usług i zbytu,
  1. f) wdaniem się w spór prawny powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro),
  1. g) podjęciem wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
  1. h) realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
  1. i) nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej,
  1. j) czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi,
  1. k) zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
  1. l) nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, o wartości powyżej 30.000,00 EUR (trzydzieści tysięcy euro), chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym spółki.
  1. 6. W przypadkach niecierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w ust. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.

§ 26

  1. 1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
  1. 2. Do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 27

  1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp.z o.o.

§ 17

  1. 1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
  1. 2. Do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim, uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników sprawuje Prezydent Miasta.
  1. 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
  1. 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
  1. 5. Rada nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  1. a) Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.3,
  1. b) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.4.

§ 18

  1. 1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
  1. 2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
  1. 3. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Wspólników.

§ 19

  1. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
  1. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  1. 2. Zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki,
  1. 3. Podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia straty,
  1. 4. Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
  1. 5. Połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  1. 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  1. 7. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  1. 8. Umorzenie udziałów,
  1. 9. Podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
  1. 10. Udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  1. 11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady,
  1. 12. Ustalenie zasad przyznawania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia stałego (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) oraz wynagrodzenia zmiennego (wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki,
  1. 13. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
  1. 14. Decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  1. 15. Tworzenie funduszy celowych,
  1. 16. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
  1. 17. Udzielania zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych,
  1. 18. Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  1. 19. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno-remontowych.


Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 roku.

Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów

Podstawa : Akt Notarialny – Repertorium A nr 6957/2003 z dnia 12.12.2003r.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.02.2004r.

Lp. Nazwa udziałowca Liczba udziałów (szt.) Wartość udziałów Łączna wartość udziałow (zł) %
1. Gmina Gliwice 36,341 500 18170500,00 100

Zmiana I: Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.10.2004r.

 • – na podstawie Uchwały nr 3/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Lp. Nazwa udziałowca Liczba udziałów (szt.) Wartość udziałów Łączna wartość udziałow (zł) %
1. Gmina Gliwice 39,486 500 19743000,00 100

Zmiana II: Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.04.2005r.

 • – na podstawie Uchwały nr 4/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.12.2004r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Lp. Nazwa udziałowca Liczba udziałów (szt.) Wartość udziałów Łączna wartość udziałow (zł) %
1. Gmina Gliwice 45,408 500 22704000,00 100

Zmiana III: Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.10.2005r.

 • – na podstawie Uchwały nr 12/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.07.2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Lp. Nazwa udziałowca Liczba udziałów (szt.) Wartość udziałów Łączna wartość udziałow (zł) %
1. Gmina Gliwice 46,408 500 23204000,00 100

Zmiana IV: Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.01.2008r.

 • – na podstawie Uchwały nr 13/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.12.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Lp. Nazwa udziałowca Liczba udziałów (szt.) Wartość udziałów Łączna wartość udziałow (zł) %
1. Gmina Gliwice 47,848 500 23924000,00 100

Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Gliwice.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi – 23 924 000,00 PLN

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 47 848 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” zobowiązująca podmioty gospodarujące odpadami m.in. do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny. Z tego powodu z początkiem roku podmiot dostarczający odpady na składowisko zobowiązany będzie do dokonywania awizacji dostaw odpadów (wystawiania Karty Przekazania Odpadów) poprzez system informatyczny w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych obowiązków związanych z ewidencją odpadów znajdują się na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl

Równocześnie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w zakresie ewidencji, czas obsługi klienta na składowisku z początkiem roku może ulec wydłużeniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


WAŻNE!

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że od  1 stycznia 2020 roku na składowisko przy ul. Rybnickiej przyjmowane będą odpady od podmiotów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie miasta Gliwice i świadczących usługi dla firm i mieszkańców z terenu miasta Gliwice.

Wniosek o nawiązanie współpracy w zakresie dostarczania odpadów – pobierz


Cennik odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Nazwa odpadu Kod odpadu Cena netto/1t VAT Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 40,00 8% 43,20
Gruz ceglany 170102 50,00 8% 54,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06 170107 250,00 8% 270,00
Odpadowa papa 170380 370,00 8% 399,60
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03 170504 60,00 8% 64,80
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 170604 800,00 8% 864,00
Minerały (np. piasek, kamienie) 191209 130,00 8% 140,40
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 191212 358,00 8% 386,64
Odpady ulegające biodegradacji 200201 200,00 8% 216,00
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków 200202 60,00 8% 64,80
Inne odpady nieulegające biodegradacji 200203 150,00 8% 162,00
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex200302 400,00 8% 432,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 180,00 8% 194,40
Odpady wielkogabarytowe 200307 500,00 8% 540,00
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 300,00 8% 324,00

Szczegółowy cennik odpadów można pobrać tutaj.

Uwaga:

Odpady o kodach 170101, 170102 przyjmowane po uzgodnieniu z kierownictwem składowiska.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSiUO.261.3.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSiUO.261.1.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PSiUO.261.2.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego kompaktora przeznaczonego do pracy na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: rekultywacja kwater I, II i III na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ocieplenie hali budynku socjalnego-usługowego na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania pod nazwą: Sprzedaż wraz z demontażem i wywozem „Wiaty stalowej kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 341/6/2019 – „Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, Transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska  w Gliwicach przy ul. Rybnickiej„

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 341/5/2019 – „Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej„

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wraz z demontażem i wywozem wiaty stalowej kompostowni

Informacje o wyniku I Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Transport kontenerów z odpadami z PSZOK-u, transport kontenerów z odpadami z sortowni odpadów wielkogabarytowych, transport kontenerów z kompostowni odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej i przekazywanie odpadów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie składowiska w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11/12/2019 – „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Dostawa i montaż ściany z bloków betonowych na terenie kompostowni na składowisku odpadów komunalnych w Gliwicach przy ul. Rybnickiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/12/2019 – „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 roku”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku”

Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym (Aukcji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej

Kliknij po więcej informacji.