Nasza oferta2020-01-24T15:49:26+00:00

Nasza oferta


BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” zobowiązująca podmioty gospodarujące odpadami m.in. do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny. Z tego powodu z początkiem roku podmiot dostarczający odpady na składowisko zobowiązany będzie do dokonywania awizacji dostaw odpadów (wystawiania Karty Przekazania Odpadów) poprzez system informatyczny w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych obowiązków związanych z ewidencją odpadów znajdują się na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl

Równocześnie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w zakresie ewidencji, czas obsługi klienta na składowisku z początkiem roku może ulec wydłużeniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


WAŻNE!

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że od  1 stycznia 2020 roku na składowisko przy ul. Rybnickiej przyjmowane będą odpady od podmiotów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie miasta Gliwice i świadczących usługi dla firm i mieszkańców z terenu miasta Gliwice.

Wniosek o nawiązanie współpracy w zakresie dostarczania odpadów – pobierz

Cennik odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Nazwa odpadu Kod odpadu Cena netto/1t VAT Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 40,00 8% 43,20
Gruz ceglany 170102 50,00 8% 54,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06 170107 250,00 8% 270,00
Odpadowa papa 170380 370,00 8% 399,60
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03 170504 60,00 8% 64,80
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 170604 800,00 8% 864,00
Minerały (np. piasek, kamienie) 191209 130,00 8% 140,40
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 191212 358,00 8% 386,64
Odpady ulegające biodegradacji 200201 200,00 8% 216,00
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków 200202 60,00 8% 64,80
Inne odpady nieulegające biodegradacji 200203 150,00 8% 162,00
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex200302 400,00 8% 432,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 180,00 8% 194,40
Odpady wielkogabarytowe 200307 500,00 8% 540,00
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 300,00 8% 324,00

Uwaga:

Odpady o kodach 170101, 170102 przyjmowane po uzgodnieniu z kierownictwem składowiska.

Pełną wersję cennika odpadów obowiązującego od
1 stycznia 2020 roku można pobrać poniżej:

CENNIK 2020

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U z 2013r., poz.21) Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 7%.

Dodatkowe informacje zostaną Państwu udzielone pod numerem telefonu 668 008 173.