Nasza oferta2019-01-03T12:13:26+00:00

Nasza oferta

Cennik odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Nazwa odpadu Kod odpadu Cena netto/1t VAT Cena brutto/1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 170101 122,61 8% 132,42
Gruz ceglany 170102 122,61 8% 132,42
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06 170107 143,54 8% 155,02
Odpadowa papa 170380 268,75 8% 290,25
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w  17 05 03 170504 122,61 8% 132,42
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i  17 06 03 170604 591,25 8% 638,55
Minerały (np. piasek, kamienie) 191209 93,32 8% 100,79
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 191212 257,43 8% 278,02
Odpady ulegające biodegradacji 200201 191,04 8% 206,32
Gleba i ziemia w tym kamienie z ogrodów i parków 200202 57,57 8% 62,18
Inne odpady nieulegające biodegradacji 200203 84,44 8% 91,19
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych) ex200302 250,17 8% 270,18
Odpady z czyszczenia ulic i placów 200303 162,02 8% 174,98
Odpady wielkogabarytowe 200307 335,73 8% 362,59
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 203,35 8% 219,62
Cennika odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku
CENNIK 2019

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U z 2013r., poz.21) Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje, że udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 7%.

Dodatkowe informacje zostaną Państwu udzielone pod numerem telefonu +48 322 308 927.

PSZOK

Na terenie Składowiska Odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:

  • odpady zielone
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym regulaminem (PDFi instrukcją (PDF) bezpiecznego korzystania z PSZOK. Wykaz (PDF) punktów przyjmowania odpadów.