Przetargi2018-08-06T11:15:02+00:00

Przetargi aktualne  

Przetargi rozstrzygnięte  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

SST. 00.00. Wymagania ogólne SST. 00.01. Roboty pomiarowe SST. 00.02. Roboty ziemne część ogólna SST. 00.02.1. Roboty ziemne, wykopy SST. 00.02.2. Roboty ziemne, nasypy SST. 00.03. Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe SST. 00.04. Umocnienia powierzchniowe

Rysunki

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 3 - Profil podłużny korytek odwodnienia wierzchowiny kwatery nr 1 Rys. nr 4 - Profil podłużny korytek odwodnienia wierzchowiny [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14/03/18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania nr  341/1/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na " Sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej" Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej [...]

Przetarg na sprzedaż i dostawę oleju napędowego 05/03/18

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę oleju napędowego na składowisko odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego (PDF) [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27/11/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/3/2017  prowadzonego w trybie zapytania o cenę naświadczenie usług pn.: „ Transport  kontenerów z odpadami z PSZOK, transport kontenerów z odpadami z sortowni [...]