Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w PSiUO w Gliwicach

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w PSiUO w Gliwicach2019-04-15T11:25:00+00:00
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w przedsiębiorstwie PSiUO w Gliwicach, miejsca instalacji kamer systemu w firmie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 1. Celem monitoringu jest:
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie firmy,
 • ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i życiu pracowników lub klientów,
 • ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, nieuprawniony wstęp na wysypisko itp.) na terenie firmy,
 • zabezpieczenie wrzucenia odpadów na składowisku, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa oraz przepisami samorządu terytorialnego,
 • działanie prewencyjnego poza godzinami pracy.
 1. Miejsce objęte monitoringiem to:
 • BIURO ZARZĄDU
 • WAGA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
 • CAŁY TEREN SKŁĄDOWISKA ODPADÓW

 

 1. Obowiązek informacyjny wobec monitorwanych osób spełniony został poprzez piktogramy umieszczone przed wejściem do monitorowanych obiektów, na monitorowany teren oraz w miarę możliwości na monitorowanym obszarze.
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 1. Rejestracja danych na nośnikach danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).
 1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wnosi maksymalnie 30 dni, a następnie dane ulegają nadpisaniu.
 1. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego udostępnione są organom ścigania, służbom ratowniczym oraz sądom w związku z prowadzeniem postępowania.
 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, okres przechowywania danych może ulec wysłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 1. Niezależnie od wydłużenia okresu przechowywania danych, zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego, dopuszczalne jest stworzenie na wniosek Zarządu, organów ścigania, służb ratunkowych lub sądów kopii nagrania z monitoringu wizyjnego, obejmującego zdarzenie, o którym mowa w pkt. 2.
 1. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje Zarząd w zamkniętym i dobrze zabezpieczonym miejscu.
 1. Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu wizyjnego ze strony przedsiębiorstwa PSiUO w Gliwicach jest Zarząd oraz zewnętrzna firma obsługująca system monitoringu wizyjnego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

Kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za monitoring wizyjny:

Telefon:  664 77 55 20

Adres e-mail:  sekretariat@skladowiskogliwice.pl