Obowiązek informacyjny2019-04-15T11:23:56+00:00

Obowiązek informacyjny 

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36 informuje, że jest administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz klientów i kontrahentów, a także danych związanych z prowadzeniem Spółki i monitoringu wizyjnego. Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art.. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach nie powołało Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych – odo@skladowiskogliwice.pl

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Klienci i kontrahenci

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z
  zawartych umów i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b)
  RODO.
 • W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe,
  rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c)
  RODO.
 • W zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6
  ust.1 lit. f) RODO.

Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a także mogą nimi być kancelarie prawne i firmy informatyczne obsługujące systemy IT Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego.

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów PSZOK wynika z Regulaminu PSZOK
  i dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f).

Podanie danych w celu odbioru odpadów selektywnych jest konieczne w sytuacji wynikającej z zapisów Regulaminu PSZOK i nie podanie ich w sytuacji wynikającej z tego Regulaminu uniemożliwia bezpłatne odebranie odpadów. Odbiorcą danych osobowych może być Urząd Miasta Gliwice lub służby porządkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lat od momentu ostatniego odbioru odpadów.

Uzasadniony interes Spółki

 • Dane osobowe przetwarzane są także przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych. W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach pism przychodzących i wychodzących oraz w książkach pocztowych, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis. Podanie danych dla celów komunikacji elektronicznej wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie
  konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię i
  nazwisko, adres).

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora.Będą wtedy udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym. Ww. dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu
teleinformatycznego.

Pracownicy i członkowie rodzin

 • Dane osobowe pracowników przetwarzane są w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy socjalne itp.) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c).

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne lub kancelarie prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z przepisami prawa (imię i nazwisko, data urodzenia)

 • Dane osobowe członków rodzin pracowników przetwarzane są w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach.

Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.

Pracownicy – umowy cywilno-prawne

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z zapisów umownych oraz obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawiee art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 • W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia eartytalnego itp.) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c).

Podanie danych w celu podpisania umowy jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej podpisanie. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne lub kancelarie prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ustania zatrudnienia.

Monitoring wizyjny

Monitoring prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach, w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego i obejmuje obszar oznaczony piktogramami. Zasady działania monitoringu wizyjnego określa Regulamin monitoringu.

 • Przetwarzanie odbywa się oparciu o art.6 ust. 1 lit.f) RODO. Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej.

Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym jak i służbom technicznym obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym, jako dowód w sprawie. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 30 dni od momentu ich nagrania, chyba, że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. W przypadku monitoringu wizyjnego dane zbierane są w sposób zautomatyzowany.

Regulamin monitoringu wizyjnego można przeczytać tutaj: https://skladowiskogliwice.pl/regulamin-funkcjonowania-monitoringu-wizyjnego-w-psiuo-w-gliwicach/